OneNET文档中心

说明文档

### 设备接入 --- #### EDP 资料名称 | 版本 |说明 | 下载地址 | :- | :- | :- | :- 设备终端接入协议-EDP | V1.6| 协议文档| [点击下载](https://upfiles.heclouds.com/123/ueditor/2018/12/18/fc99751461cd06a4b4fe0df4179769dd.docx) | #### MQTT 资料名称 | 版本 |说明 | 下载地址 | :- | :- | :- | :- MQTT协议 | V3.1.1 | 协议标准 | [点击下载](https://upfiles.heclouds.com/123/ueditor/2016/07/14/184e2dd5bc35bd9de59abc740665faac.pdf)| 设备终端接入协议-MQTT | V2.8 | 描述MQTT的OneNET实现 |[点击下载](https://upfiles.heclouds.com/123/ueditor/2018/12/18/b150bf81c0d122c564b6e9e01640650a.docx) | #### TCP透传 文档名称 | 版本 | 说明 | 下载地址 :- | :- | :- | :- TCP透传快速接入文档 | V1.3 | | [点击下载](https://upfiles.heclouds.com/123/ueditor/2018/12/18/291b2d7def3b038f4b6e4c3e5d709c98.docx) #### LWM2M 资料名称 | 版本 |说明 | 下载地址 | :- | :- | :- | :- NB-IoT协议SDK移植说明文档 | V1.0 | |[点击下载](https://upfiles.heclouds.com/123/ueditor/2018/12/18/b0b96cf4246275b6fbc0b4361cb5c994.docx) NB-IoT协议设备开发文档 | V1.0| | [点击下载](https://upfiles.heclouds.com/123/ueditor/2018/12/18/2ed7193f03af272c9209113e4910ce80.docx) #### JT/T808 资料名称 | 版本 |说明 | 下载地址 | :- | :- | :- | :- 设备终端接入协议-JT808 | V1.5 | |[点击下载](https://upfiles.heclouds.com/123/ueditor/2018/12/18/470d4de43961bc9facd83de28cd79da8.docx) #### Modbus 资料名称 | 版本 |说明 | 下载地址 | :- | :- | :- | :- 设备终端接入协议-Modbus | V1.4 | |[点击下载](https://upfiles.heclouds.com/123/ueditor/2016/11/09/aeb1aaf3b770675fff6470009adc9afd.rar) ### FOTA --- #### 说明文档 资料名称 | 版本 |说明 | 下载地址 | :- | :- | :- | :- FOTA升级用户使用说明书 | V1.0 | 仅限LWM2M协议使用 |[点击下载](https://open.iot.10086.cn/bbs/forum.php?mod=attachment&aid=NzUxM3w4NTEyMDM0N3wxNTMwMDAwMjc1fDM1NTE3fDI0NjY2)